Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego


Menu Kontakt
Aktualności
Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne
Egzaminy
Podstawy prawne
Specjalizacje, komisje
Zespoły egzaminacyjne
Programy specjalizacji
Wzór dyplomu
Dostępność cyfrowa
Podstawy prawne

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty


PRZEPISY ARCHIWALNE

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw


Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnychObwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2022 r.Wersja pdf

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii działa na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. (Dz.U. nr 131, poz. 667 z 1994 roku)
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 28 listopada 1994 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.

(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. Lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach weterynarii określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Tytuł specjalisty w danej dziedzinie weterynarii nadaje się lekarzowi weterynarii, który:

1) wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii,

2) ukończył szkolenie specjalizacyjne według programu ustalonego dla danej specjalności,

3) zdał egzamin specjalizacyjny.

§ 3. 1. Lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie weterynarii występuje z wnioskiem do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, zwanej dalej "Komisją", o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne.

2. Warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne jest wykazanie się co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej. O kolejności przyjęcia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalistyczne.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,

2) określenie miejsca zamieszkania,

3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk,

4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,

5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych,

6) informację o publikacjach.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii,

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,

3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy.

5. (1) Szkolenie specjalizacyjne prowadzą uczelnie publiczne na wydziałach medycyny weterynaryjnej oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

§ 4. 1. Komisja składa się z 26 członków. Członków Komisji powołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz krajowych kierowników specjalizacji.

4. Do zadań Komisji należy:

1) ustalanie programów szkolenia specjalizacyjnego dla poszczególnych dziedzin weterynarii,

2) powoływanie zespołów egzaminacyjnych i ustalanie terminów egzaminów,

3) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu specjalisty.

5. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

§ 5. 1. W skład zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych specjalności wchodzą:

1) krajowy kierownik specjalizacji jako przewodniczący,

2) dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, specjalizujące się w danej dziedzinie weterynarii,

3) przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,

4) przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego,

5) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. W razie niepomyślnego wyniku egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza ponowny termin egzaminu. Zespół egzaminacyjny może uzależnić dopuszczenie do ponownego egzaminu od odbycia szkolenia uzupełniającego.

§ 6. 1. Na wniosek lekarza weterynarii, złożony w terminie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia, tytuł specjalisty w danej dziedzinie weterynarii może być nadany osobie, która:

1) posiada stopień naukowy doktora lub dyplom ukończenia specjalistycznego studium podyplomowego o tematyce związanej z daną specjalnością albo posiada odpowiedni dyplom zagraniczny uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,

2) wykonywała co najmniej przez dwa lata zawód lekarza weterynarii w tej dziedzinie.

2. Wniosek o nadanie tytułu specjalisty w trybie określonym w ust. 1 powinien zawierać oprócz danych wymienionych w § 3 ust. 3 również datę i miejsce uzyskania stopnia naukowego doktora lub dyplomu ukończenia specjalistycznego studium podyplomowego.

§ 7. 1. Lekarz weterynarii, który uzyskał tytuł specjalisty, otrzymuje dyplom według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Rejestr lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty, prowadzi Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

§ 8. Koszty uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie weterynarii pokrywają zainteresowani lekarze weterynarii lub jednostki organizacyjne kierujące lekarzy weterynarii na szkolenie specjalizacyjne.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik nr 1

DZIEDZINY WETERYNARII, W KTÓRYCH LEKARZ WETERYNARII MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY

1. Choroby przeżuwaczy,

2. Choroby koni,

3. Choroby trzody chlewnej,

4. Choroby psów i kotów,

5. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych,

6. Choroby zwierząt futerkowych,

7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych,

8. Choroby ryb,

9. Choroby owadów użytkowych,

10. Choroby zwierząt nieudomowionych,

11. Rozród zwierząt,

12. Chirurgia weterynaryjna,

13. Radiologia weterynaryjna,

14. Prewencja weterynaryjna i higiena pasz,

15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,

16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna,

17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna.

Załącznik nr 2

Weterynaryjne Centrum

Kształcenia Podyplomowego

Komisja do Spraw Specjalizacji

Lekarzy Weterynarii

DYPLOM

Nr ....../199 .... r.

Lekarz weterynarii .................................................................................................................. urodzony(a) dnia .....................................19 .. r., po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 131, poz. 667), na podstawie uchwały nr .... Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii z dnia .................. 199 .... r. uzyskał(a)

tytuł specjalisty

w dziedzinie ............................................................................................................................

Przewodniczący Komisji do Spraw

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Puławy, dnia ................. 199 ..... r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

(Dz. U. z dnia 6 marca 2008 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 131, poz. 667) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szkolenie specjalizacyjne prowadzą uczelnie publiczne na wydziałach medycyny weterynaryjnej oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 59, poz. 532 i Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 25 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii
(Dz. U. z dnia 6 października 2020r.)

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 667 oraz z 2008 r. poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 3:
 – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 "1) imię i nazwisko, ",
 – po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) określenie podmiotu, o którym mowa w ust. 5, w którym lekarz weterynarii planuje odbyć szkolenie specjalizacyjne w danym obszarze, ",
– uchyla się pkt 6,
b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) deklarację pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne.",
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Szkolenie specjalizacyjne jest prowadzone przez uczelnie publiczne posiadające uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej weterynaria oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.",
d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Nabór na szkolenie specjalizacyjne prowadzone w podmiocie, o którym mowa w ust. 5, ogłasza, w porozumieniu z Komisją, ten podmiot.";
2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Do zadań Komisji należy:

1) ustalanie programów szkolenia specjalizacyjnego dla poszczególnych obszarów weterynarii,

2) powoływanie zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych obszarów weterynarii i ustalanie terminów egzaminów,

3) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu specjalisty,

4) wydawanie dyplomów, o których mowa w § 7 ust. 1.

2. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

3. Członków Komisji powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

4. W skład Komisji wchodzi 26 lekarzy weterynarii wyróżniających się wiedzą lub umiejętnościami w obszarach weterynarii, posiadających tytuł specjalisty w co najmniej jednym z tych obszarów weterynarii lub co najmniej stopień naukowy doktora, w tym nie mniej niż 14 lekarzy weterynarii wybranych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród kandydatów, o których mowa w ust. 5.

5. Kandydatów na członków Komisji zgłasza ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w liczbie nie większej niż:

1) 10 osób - Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna,

2) 8 osób - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy,

3) 3 osoby - każda z uczelni publicznych prowadzących szkolenie specjalizacyjne.

6. Kandydatami na członków Komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, mogą być lekarze weterynarii posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.";
3) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz krajowych kierowników specjalizacji.

2. Komisja powołuje spośród swoich członków, na okres kadencji Komisji, po jednym zespole dla każdego obszaru weterynarii, którego zadaniem jest rekomendowanie Komisji kandydatów na szkolenie specjalizacyjne w danym obszarze weterynarii.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach. Za zgodą większości członków posiedzenie może odbyć się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

5. Pierwsze posiedzenie Komisji nowej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

7. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

8. Obsługę administracyjną Komisji oraz przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych zapewnia Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 4b. 1. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku:

1) śmierci,

2) złożenia rezygnacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje członka Komisji na opróżnione miejsce.

3. Kadencja członka Komisji powołanego zgodnie z ust. 2 upływa z końcem kadencji Komisji.";
4) w § 5:
a) w ust. 1:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dwie osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, specjalizujące się w danym obszarze weterynarii, wybrane spośród osób zgłoszonych przez uczelnie publiczne, które prowadzą szkolenie specjalizacyjne,",
– pkt 4 і 5 otrzymują brzmienie:

"4) przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego,

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa.",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Egzamin specjalizacyjny przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie co najmniej 4 osób.

1b) Egzaminy specjalizacyjne przeprowadza się w siedzibie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.";
5) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rejestr lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty, prowadzi Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dokumentacja dotycząca przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lekarza weterynarii przechowywana jest przez podmiot, który przeprowadził to szkolenie.";
6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
7) użyty w § 1, § 2, § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 8, w różnej liczbie, wyraz "dziedzinie" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie wyrazem "obszarze".
§ 2. Do spraw dotyczących uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje członków Komisji w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

OBSZARY WETERYNARII, W KTÓRYCH LEKARZ WETERYNARII MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY
1. Choroby przeżuwaczy
2. Choroby koni
3. Choroby świń
4. Choroby psów i kotów
5. Choroby drobiu
6. Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych
7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących
8. Choroby ryb i zwierząt akwakultury
9. Choroby owadów użytkowych
10. Choroby zwierząt nieudomowionych
11. Rozród zwierząt
12. Chirurgia weterynaryjna
13. Weterynaryjna diagnostyka obrazowa
14. Higiena pasz i prewencja weterynaryjna
15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna
18. Choroby ptaków ozdobnych i gołębi
19. Dobrostan zwierząt

 

 ZAŁĄCZNIK Nr 2
Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

                                                                                               DYPLOM

                                                                                          NR ....../20 .... R.

Lekarz weterynarii ............................................................ urodzony (a) dnia ..........................r.,
po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 667, z późn. zm.), na podstawie uchwały nr .... Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii z dnia .................... 20 ... r. uzyskał(a) tytuł -                             specjalisty

w obszarze ...................................................................................................................................

                                                                                                      Przewodniczący Komisji do Spraw

                                                                                                         Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Puławy, dnia ................. 20 .... r.
ZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 667, z 2008 r. poz. 219 oraz z 2020 r. poz. 1711) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw rolnictwa zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji nowej kadencji oraz mu przewodniczy.";

2) w § 5 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie zespołu egzaminacyjnego w składzie określonym w ust. 1 z powodu niezgłoszenia przez podmioty uprawnione osób lub przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, Komisja niezwłocznie występuje do ministra właściwego do spraw rolnictwa o wskazanie kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub specjalizujących się w obszarach weterynarii, a następnie uzupełnia skład zespołu egzaminacyjnego do 6 osób spośród kandydatów wskazanych przez tego ministra.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. BartosikKomisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, 24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
wykonanie: Dział Systemów Informatycznych - PIWet-PIB dsi@piwet.pulawy.pl